מדיניות פרטיות​

מדיניות הפרטיות של אימפקט ניהול תיקים

אנו באימפקט ניהול תיקי השקעות בע”מ (להלן: “אימפקט”/”החברה”), מכירים היטב בחשיבות ההגנה על הפרטיות ומכבדים את פרטיות הלקוחות והמבקרים באתר האינטרנט של החברה(להלן: “האתר”). לפיכך, החלטנו לפרסם את מדיניות החברה בנוגע להגנת הפרטיות ואבטחת סודיות המידע כפי שיובא להלן.

מדיניות פרטיות זו מספקת בקווים כלליים, מידע אודות השימוש שאנו עושים במידע שמסרת או תמסור לנו באמצעות האתר, האפליקציות (יישומונים) שלנו או באמצעות טפסים, שיחות טלפון, התכתבויות וכל ערוצי התקשורת השונים באמצעותם נוצר קשר בינך לבין החברה, וכל זאת במסגרת השירותים שאנו מספקים (להלן: “השירותים”) או המוצרים אליהם הצטרפת (להלן: “המוצרים”).

ככלל, סוגי המידע שנאסף והעיבוד שנבצע בו תלויים בסוג הקשר שלך עם החברה (לדוגמא לקוח, סוכן או צד ג’). אנו מכבדים את פרטיותך, ואוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות הדרוש לנו למטרות שיפורטו להלן, ובכלל זה על מנת לספק את שירותינו ואת המוצרים ועל מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.

המדיניות, כפי שתפורט להלן, חלה על כל המוצרים והשירותים הניתנים במסגרת החברה. כל מידע נוסף הניתן לך במסגרת הצטרפותך למוצר או קבלת שירות, יבוא בנוסף למידע הניתן במסגרת מדיניות זו ולא במקומו. מומלץ לבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך.

יובהר כי מדיניות הפרטיות של אימפקט לא חלה על אתרים מקושרים (LINK) לאתר זה, ואימפקט לא נושאת בכל אחריות למדיניות הפרטיות ואבטחת סודיות המידע בהם.

ככלל, האתר כולל מידע כללי אודות המבקרים בו ומידע אישי אודות הלקוח והמשתמש בהתאם למידע שמסר או ימסור בעתיד לחברה.

המידע הכללי נאסף לצרכים סטטיסטיים, ניתוחים, פילוחים, מדידות, הצלחות של פעילויות שונות במסגרת החברה ולטובת שיפור וייעול איכות השירות.

המידע הכללי יכלול בין היתר,  נתונים אודות היקפי הגולשים באתר, העמודים שנצפו, משך ועיתוי הזמנים שנצפו בכל עת, מקורם של הגולשים וכד’. המידע הכללי שנאסף אינו כולל נתונים אישיים ואינו מזוהה עם משתמש או מבקר מסוים.

המידע הכללי יכול וייאסף על ידי טכנולוגיית העוגייה האינטרנטית (Cookie)/קוקית. מדובר בקובצי מידע שנשלחים מאתר החברה למחשבו האישי של המבקר, ככל והגדרות הדפדפן של המבקר מאפשרות זאת ונשמר בו לאחר הביקור באתר החברה. באמצעות טכנולוגיה זו נבחן השימוש באתר, לרבות כניסות חוזרות ומתאפשר זיהוי מהיר בכניסה החוזרת ונשנית לאתר וזאת על מנת להתאים את השימוש למבקר ולהעדפותיו.. קובץ הקוקיס אינו קורא את המידע המצוי על מחשבו של המשתמש ואינו יכול לבצע בו פעולה כלשהי. מכאן שאימפקט אינה מכירה בפרטי המבקרים באמצעות ה”קוקית” וכל עוד המשתמש לא ימסור את פרטיו המזהים, אלו לא יזוהו במערכות החברה. למשתמש מוקנית האפשרות לחסום את קבצי הקוקיס במהלך הגלישה באתר על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שבו משתמש באופן פרטני או באופן גורף, בשים לב לכך שבמקרים אלה לא ניתן יהיה לעשות שימוש בחלק או בכלל השירותים והתכנים המוצגים באתר.

השימוש בטכנולוגיה זו ע”י החברה אינה גורעת מהאפשרות לשימוש בטכנולוגיות דומות אחרות שישמשו את החברה למטרות אלו.

המידע האישי אודות המשתמש נאסף במסגרת הנתונים שמסר המשתמש לחברה בדרכים שונות, לרבות אך לא רק, באמצעות ערוצים דיגיטליים, שיחות טלפוניות, שיחות מקוונות, בהתכתבויות או באמצעים אחרים. אימפקט עושה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות במטרה להגן על המידע שקיבלה ממבקרי האתר , למניעת אובדן המידע, שינוי המידע ועוד.

המידע נאסף ונשמר במאגרי החברה ועשוי לכלול בין היתר את הנתונים האישיים הבאים:

 • מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס’ תעודת זהות, כתובת מגורים, תאריך לידה ותאריכים חשובים נוספים, סיסמאות, מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר, מעמד אישי ומצב משפחתי.
 • מידע  הנדרש לצורך זיהוי, לרבות צילום או סריקה של תעודת זהות ותמונות וסרטונים קצרים של פניך.
 • מידע לגבי הכשרה מקצועית ורישוי עיסוק, השכלה, רקע תעסוקתי, כישורים וחברויות בארגונים מקצועיים.
 • מידע על מיקום, הכולל מידע על נסיעות לחו”ל, כתובת מגורים ומקום עבודה. 
 • מידע פיננסי, כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש.
 • מידע נוסף שנאסף במקרים ספציפיים, כמו במקרה של חשש להונאה. מידע זה עשוי לכלול מידע מהליכים משפטיים ומידע ממקורות פומביים וממשלתיים.
 • הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן, כולל אופן הדיבור.
 • מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין.
 • מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה.
 • מידע שיתקבל ממך בערוצי התקשורת השונים עם החברה, ובכלל זה באמצעות השימוש בצ’אט (שיחוח) ובאפליקציות שונות.
 • מידע על פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו, וכן מידע על פעילותך באתרים אחרים שאנחנו משתפים איתם פעולה או שמוצגות בהם פרסומת שלנו.
 • מידע על המכשיר באמצעותו יצרת קשר עם אימפקט.
 • מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

ככל ואתה מספק לנו מידע על אדם אחר (למשל ילדיך, עובדיך או אחרים), עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות (ראה להלן), עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.

מטרות איסוף המידע האישי:

המידע האישי שיימסר לחברה, מיועד בראש ובראשונה לשם אספקת המוצרים והשירותים. בין היתר מיועד המידע לטובת:

 • הגשת הצעות בכל הנוגע למוצרי החברה, כולל הצעות שהותאמו לך אישית על-בסיס המידע שמסרת ומידע אחר שבידי החברה ושנמצא במאגר המשרת את החברה.
 • זיהוי המשתמש באמצעים שונים, גם בעת התקשרות מרחוק באתר האינטרנט ובאפליקציות.
 • שליחת מידע אינפורמטיבי ביחס למוצרים שרכשת כולל מידע שהחברה מחויבת לשלוח ומידע שימושי אחר.
 • יצירת קשר עמך או עם אחר בנוגע למוצרים שרכשת.
 • מתן שירות שוטף ביחס למוצרים ולשירותים שרכשת.
 • עמידה וציות לדרישות חוקיות שונות כדוגמת הוראות החוק והחוזרים השונים בתחום הפיקוח על שירותים פיננסיים, הוראות הדין לרבות הוראות בינלאומיות העוסקות באיסור הלבנת הון ומיסוי, ניהול סיכונים, היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים שונים, כולל של רשויות זרות במידת הנדרש.
 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
 • קיום נהלים ומדיניות הנדרשים לאור פעילות החברה, כגון ביקורת ספרים, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון, תיעוד ושמירת מסמכים ורשומות.
 • טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים.
 • שיפור השירות וייעול השימוש באתר
 • תהליכי עבודה וביצוע עיבודים סטטיסטיים לרבות פילוחים באמצעות כלים שונים לרבות כלי ניתוח מידע מתקדמים.
 • שיווק ופרסום החברה, לפי הוראות הדין כולל התאמת מידע אישית.
 • טיוב המידע הקיים בחברה באמצעות שימוש במאגרי מידע שאצל צדדים שלישיים, בהם מאגרי המידע של הרשויות שהחברה רשאית לפי דין לעשות בהם שימוש, לרבות על ידי הצלבה בין הנתונים במאגרים לנתונים שבמאגרי החברה.
 • טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.

יובהר כי השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות והוראות כל דין.

למי יכול לעבור המידע?

לטובת השגת המטרות שלעיל יתכן ויועבר המידע בין היתר לגורמים שלהלן:

 • מוסדות פיננסיים, עורכי דין, מומחים, רואי חשבון, מבקרים ושמאים.
 • קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.
 • העברה למאגר מידע מרכזי המשרת את החברה לשם ניהול מערך השירותים, תפעול שוטף, עמידה בדרישות רגולטוריות, עיבוד שיווקי וניתוח סטטיסטי (אלא אם סירבת לשני העיבודים האחרונים כמפורט בהמשך).
 • שותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר.
 • החברה רשאית להשתמש במידע, כולל במידע ביומטרי, ולהעבירו לצדדים שלישיים על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים) ובהתאם למבוקש בהם.
 • החברה רשאית להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.
 • כפוף להוראות הדין, החברה רשאית להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

בהתאם לדין, לעיתים נעביר לצדדים שלישיים מידע אגרגטיבי לצרכים שונים, כגון מחקר או מטרות אחרות של אותם צדדים. אנו ננקוט באמצעים כדי שמידע זה יועבר באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.

אמצעי התקשרות, שיווק, דיוור ישיר ופרסומות

עצם מסירת המידע לחברה באמצעים השונים, ובכללם גם המידע שנמסר עם ההצטרפות למוצר או לשירות, מהווה הסכמה לכך שנעשה בו שימוש ליצירת קשר עמך ומשלוח מידע נושא תוכן שיווקי באמצעי ההתקשרות השונים, לרבות בדרך של דואר אלקטרוני, דואר ישראל, שיחות טלפון ומסרונים, פקס ורשתות חברתיות וכן אמצעים נוספים כמו דיוור ישיר על פי הוראות הדין.

זכותך לבקש להימחק מרשימות הדיוור לדיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981, וכן להורות לחברה שלא לשלוח אליך דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) בדואר אלקטרוני, בהודעת מסר קצר (SMS), פקס והודעת טלפון מוקלטת. על מנת להודיע לנו על כך באפשרותך לפנות לחברה בטלפון מספר- 03-5191600 או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: impact@impact-inv.co.il

תשומת לבך כי דיוורים והודעות שהוראות הדין מחייבות או מתירות לחברה לשלוח (לדוגמת דיוורים רבעוניים), יש ויישלחו גם במידה ותביע את סירובך לקבלת דיוורים, מידע נושא תוכן שיווקי או פרסומת.

אבטחת מידע והצפנה

אימפקט נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך זה, אימפקט משתמשת באמצעי האבטחה התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות. אימפקט אימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ”ל. אימפקט משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובאפליקציות ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.

למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים.

     חשוב לציין כי חרף כל המאמצים ואמצעי הזהירות הארגוניים והמערכתיים הסבירים שאימפקט נוקטת בהם, עדיין קיים סיכון של חדירה למאגרי נתונים ושימוש לרעה על ידי צד שלישי בערוצי התקשורת השונים הכוללים דואר אלקטרוני, צ’אט (שיחוח), אתר אינטרנט, טלפוניה, פקסימיליה ועוד.

    זאת ועוד, אנו נוקטים באמצעי אבטחה שונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אך אבטחה יעילה תלויה גם בך. לטובת העניין, אם לא עדכנת כתובת מגורים אחרונה, דיוורים חשובים ורגישים עלולים להגיע לכתובת הקודמת שלך. אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך הרשומה אצלנו מוטעית, הדיוור יגיע לכתובת הרשומה אצלנו, ולא אליך. אם תשתף אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו אתה משתמש נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים. ככל ואתה מעוניין לשלוח אלינו מידע רגיש במיוחד כדאי שתשקול האם לשלוח אותו אלינו בדרך זו או באמצעי בטוח יותר. את הסיסמאות שניתנו לטובת קבלת הגישה לאתר מומלץ לשמור באופן חסוי.

     לפיכך, כל עוד החברה נוקטת באמצעי הזהירות והאבטחה הסבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג’ עקב חדירה או שימוש לרעה כאמור.

     הונאה מקוונת- “פישינג”

     לידיעתך, גורמים שונים עלולים לנסות ולחדור לאתר על ידי שימוש בסיסמאות הגישה שלך או באמצעי הזיהוי שקיבלת מהחברה. גורמים אלה יכולים לפנות אליך בדמות החברה באמצעות דואר אלקטרוני שנחזה להיות כזה של החברה ולבקש ממך פרטים מזהים במרמה. ההודעה המזויפת יכולה לכלול טענות שונות, ולעיתים כאלו הנראות לכאורה הגיוניות (לדוגמא בטענה שהמידע נדרש לצורך הסבת מערכות או מסיבות של אבטחת מידע) ולנסות להשיג ממך פרטים מזהים שיקנו להם גישה למידע האישי שלך ואף לביצוע פעולות. יתכן ואף תקבל הודעות דואר אלקטרוני עם קישורים שנחזים להיות כאלו של החברה. תשומת לבך כי אימפקט לעולם אינה פונה ללקוחותיה בבקשה למסור קוד סודי באמצעות הדואר האלקטרוני. לפיכך, אין לנסות ולפתוח את תוכן המייל, אין להשיב לו ובוודאי שאין למסור את שם המשתמש ואת הקוד הסודי בכל מקרה.

     תשומת לבך כי לרוב מדובר בהודעות שאינן מדויקות בפניה אליך באופן אישי, מדובר בהודעות שמכילות שגיאות תחביר ושפה, כתובת הקישור אינה תואמת לזו שתעלה כאשר תעברו עם העכבר על הקישור וכד.

יש לפתוח הודעות המתקבלות מהחברה רק אם אתה מצפה להן ובטוח שמדובר בהודעה מטעם אימפקט.

אם קיים חשש כי פרטי ההזדהות שלך, קוד הגישה, סיסמא או כל מידע אחר אודותייך הגיע לידיים זרות, אנא פנה אלינו מיידית בטלפון שמספרו: 03-5191600.

אנו ממליצים לך לנקוט בכל מקרה באמצעי אבטחה נוספים לטובת גלישה מאובטחת ובהם:

שימוש באמצעי האבטחה הקיימים במחשבך האישי, התקנת תוכנת אנטי וירוס, הימנע מגלישה והורדה של אתרים שאינם רשמיים, הימנע משיתוף מידע רגיש (לרבות סיסמאות, קוד געשה ופרטי הזדהות אחרים) ברשתות החברתיות שכן מידע זה עלול להגיע לגורמים שעלולים להתחזות לך, הימנע משימוש במחשבים פומביים וברשתות WIFI פומביות והפעל הצפנה ברשת האלחוטית שלך.

העברות נתונים בינלאומיות

 • ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.
 • ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.
 • פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
 • אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף זה.

זכות עיון במידע ותיקונו

הנך רשאי לעיין במידע  (כהגדרתו בסעיף 7 חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א- 1981( אודותיך המוחזק במאגרי המידע של החברה. כדי לעיין במידע, עליך להעביר פניה לחברה באחד מאמצעי ההתקשרות עמה או לפנות אלינו בטלפון מספר- 03-5191600. באם מצאת כי המידע אודותיך אינו נכון, שלם או מעודכן זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו בפניה כאמור לחברה. בפנייתך נבקש לציין פרטי זיהוי מלאים, כפי שיידרשו ממך באמצעי ההתקשרות השונים למען שמירה על פרטיותך ולזהות שאכן מדובר בך.

     הגבלות על השימוש במידע

     בהתאם למדיניות החברה בעניין זה שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך ואודותיך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה.

בעת שימוש באתר אימפקט ניהול תיקי השקעות בע”מ, המבקש מביע את הסכמתו ומאשר את תנאי מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וכמובן על פי כל דין, לעדכן מדיניות זו מעת לעת ולפרסמה באתר. חשוב לעיין בתנאים מעת לעת היות והשינויים יחולו גם עליך.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.