תנאי שימוש

 

תנאי השימוש באתר האינטרנט של בית ההשקעות אימפקט ניהול בע”מ

השימוש באתר האינטרנט של אימפקט ניהול תיקי השקעות בע”מ (להלן: “האתר”) על כל תכניו לצורך קבלת מידע והשירותים השונים שיינתנו באמצעותו ולצורך ביצוע פעולות שונות, יבוצע בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים שלהלן. אם אינך מסכים לכל התנאים שלהלן, אין לגלוש באתר זה.

השימוש באתר זה מותר למבוגרים מעל גיל 18 בלבד ולבעלי כשירות משפטית בלבד. ככל ומדובר במשתמש מתחת לגיל 18 למי שאינו כשיר משפטית, על האפוטרופוס החוקי לעשות את השימוש באתר בשמם.

בכל מקום בו מופיע השם אימפקט ניהול תיקי השקעות בע”מ (להלן: “אימפקט”) יכלול השם באופן בלתי נפרד את בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה ונציגיה.

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ השקעות או תחליף כלשהו לייעוץ אישי התואם לכל אדם לפי צרכיו ונתוניו האישיים ואינו בא במקום ייעוץ אישי כאמור.

כל מידע באתר לגבי ניירות ערך, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות ו/או מכשירים פיננסיים אין בו כדי להוות המלצה לכל פעולה או ייעוץ באשר לרכישה, מכירה, החזקה ו/או כל פעולה אחרת ואין להתבסס עליהם בפעולות אלו.

ככל ונערכת שיחה וירטואלית בכל ערוץ שהוא באמצעות האתר, אין בו כדי לשמש כהמלצה, חוות דעת, ייעוץ להשקעות או תחליף לייעוץ אישי וכל החלטה תתקבל על דעתו של המשתמש בלבד.

אימפקט נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר. כל עוד אימפקט נוקטת באמצעים אלו, אימפקט, בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה ונציגיה לא יישאו באחריות בגין נזק, הפסד או אבדן כלשהו העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה ממתן השירותים, עיכוב במתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה, במידע או בנתונים או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש ו/או תקלות שאינן בשליטת אימפקט. כמו כן, אימפקט בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה ונציגיה לא יישאו באחריות לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית ומחדלים של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, המעורבים בפיתוח האתר, בהכנתו, בהעלתו, בהכנת התכנים המפורסמים באתר או בנתונים עליהם מתבסס.

אימפקט עושה את המרב על מנת שהמידע המוצג באתר יהיה מלא, מפורט ומדויק ויהיה תואם למידע המעודכן בפרסומים הרישמיים של החברה ולמערכות החברה. יחד עם זאת, חלק מהמידע מתבסס על נתונים שמקורם בצדדים שלישיים ואינו באחריותה או בשליטתה של חברת אימפקט. חברת אימפקט לא תישא באחריות למידע חסר/שגוי/ שאינו מעודכן ובכל סתירה או אי התאמה בין הנתונים המוצגים באתר לנתונים המצויים בפרסומים הרשמיים או במערכות החברה, המידע המצוי בפרסומים הרשמיים או במערכות החברה הוא המחייב.

אין בעצם הצגת המידע באתר כדי לחייב את החברה להמשיך ולהציגו בהמשך, ככל והדבר אינו מחוייב על פי כל דין.

המידע שנמסר באמצעות האתר על ידי המשתמש נמסר מרצונו החופשי ובהסכמה מלאה של המשתמש. המידע שימסור המשתמש באמצעות האתר ישמש את החברה ו/או מי מטעמה לכל הקשור במוצר או בשירות המסופק על ידי החברה, לרבות עיבודו, אחסונו והשימוש ב, לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתן ולמטרות חוקיות אחרות לרבות, לצרכים סטטיסטיים פנימיים, עיבוד המידע המצוי במאגרים, דיוור ישיר, שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו והצעת שירותים או מוצרים מטעם החברה. כל זאת אף על ידי העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים שמה ומטעמה של החברה וכפופים למגבלות החלות על החברה עצמה.

למדיניות הפרטיות החלה על החברה ביחס למידע וההגנה עליו לחץ כאן (קישור למדיניות הפרטיות).

המידע שבאתר החברה הנו רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור מוחלט לבצע שינויים, להפיץ, לשכפל, לגזור חלקי מידע, למכור פריטי מידע או חלקים מהמוצרים, השירותים ומערכות התוכנה שבאתר.

חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר או בתכניו למטרותיו המסחריות של המשתמש, לקדם את מכירותיו או לפרסם ללא אישור מפורש ומוקדם מצד החברה.

השימוש באתר מותר למטרות  החוקיות ולמטרות לשמן נועד בלבד. חל איסור מוחלט לבצע כל שימוש או ניסיון לרעה בסיסמאות, להתחזות לאחר או לחדור בכל דרך למידע או לנתונים השייכים לצד ג’.

ככל והחברה לא ביצעה פעולה כלשהי למען שמירה או הגנה על זכויותיה, אין הדבר מהווה ויתור מצידה על הזכויות קיימות לה על פי כל דין.

אימפקט לא תישא באחריות לנזק שייגרם למשתמש כתוצאה של השימוש בשירות, לרבות נזקים ישירים או עקיפים שייגרמו עקב היעדר זמינות האתר, עיכוב בזמני מתן השירות וכן נזק שייגרם למחשבו של המשתמש או כל צד שהוא.

אימפקט לא תישא באחריות לנזק שייגרם למחשבו של המשתמש או לתוכנות שברשותו כתוצאה מהורדת קבצים מהאתר של אימפקט, ככל ואלו יתאפשרו או כתוצאה מהשימוש בהם.

אימפקט לא תישא בכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש בקישורים אלקטרוניים (LINK””) שהופעלו מתוך האתר או להפניות שהתבצעו לאתר של אימפקט מתוך אתרים אחרים ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על הפניות אלו והמידע המצוי בהם.

ככל ויעלו לאתר פרסומים של כותבים או מומחים שונים, אלו נכתבו על דעת הכותב בלבד ולאימפקט אין כל אחריות על תוכן הדברים או על הדעה המובאת בהם.

אימפקט שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי השימוש על פי דעתה ולא תידרש בהודעה למשתמש מראש או לאחר מכן ולמשתמש לא יהיו טענות או תביעות כלפי אימפקט בשל השינוי.

על השימוש בשירות יחולו דיני מדינת ישראל והסכות המקומית הבלעדית לתביעות בשל השימוש או הנובעות ממנו תוקנה לבתי המשפט שבמחוז תל אביב- יפו, לפי הסמכות העניינית.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד.